Thông báo nhà trường

Thực hiện chương trình công tác Đội và kế hoạch ngoại khóa, thực tế trải nghiệm năm học 2015- 2016, đồng thời tạo điều kiện để Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường có thêm…